آموزشـگاه سینمایـی اندیشـه نـو

به شماره مجـوز شمـاره : 153/88/8427

از دفتـر مطالعات و برنامـه ریزی فعالیتهای سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامـی.

مدیرمسئول و مدیر آموزش : فراخوان بازیری 96 عمران دهقان

آموزشگاه سینمایی اندیشـه نو د ر راستای حمایت از استعداد های هنری جوانان و با هدف کشف خلاقیت هنری آنان و ایجاد اشتغال با آموزش رشته های فنی و کاربرد ی هنر سینما درون خرداد ماه سال 1385 مجوز فعالیت خود را از:دفتر  مطالعات وبرنامـه ریزی فعالیتهای سینمایی وسمعی وبصری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامـی دریـافت نموده است.

و د ر رشته های:

تد وین رایـانـه ای -عکاسی د یجیتال- تصویر برد اری -انیمـیشن 3بعد ی  -گریم سینمایی،دوبلاژ ، فراخوان بازیری 96 فن بیـان و گویندگی، وآموزش د وره های بازیگری آغاز کرده است.

دوره های آموزش بازیگری ازتابستان 1387 آغاز شد کـه بحمد الله با استقبال خوب جوانان مواجه گرد ید ه است.

وسعی داریم با برنامـه ریزی های صحیح و مدون وبا بهره گیری از تجارب هنرمندان موفق زمـینـه بروز خلاقیت هنری شما جوانان وهنر دوستان رابا استعانت از خد اوند منان فراهم نمود ه و در این راستا دین خود را  ادا نماییم.

. فراخوان بازیری 96 . فراخوان بازیری 96

فراخوان بازیری 96 Homepage [andisheno.net]
[Homepage [andisheno.net] فراخوان بازیری 96]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 09 Aug 2018 12:46:00 +0000