1- شناخت دوربین تصویربرداري و عملکرد اجزاي آن

تصویربرداري و تفاوت آن با فیلمبرداري– فرایند ثبت تصویر(سنسور)– توضیحاتی درون مورد لنز– دیـافراگم– فکوس– فکشی– انواع لنز– سرعت شاتر– تأثیرات سرعت شاتر بر تصویر– عمق مـیدان وضوح– تأثیر فاصلهي کانونی بر عمق مـیدان وضوح– از چه سرعت شاتر و چه دیـافراگمـی براي ثبت تصویر استفاده کنیم

2-فراینده نوردهی و اصلاح رنگ

– نوردهی– عوامل مؤثر بر نور دهی– اصلاح نور– وایت بالانس

3-کادربندي

– نقاط طلائیLead room –Head Room –– نگاهی بر یکی از اصول مـهم تدوین و کارگردانی کـه اهمـیت بالایی در تصویربرداري

دارد(خط فرضی)– اندازه نما– زوایـا (ارتفاع دوربین نسبت بـه خط افق)– نماي POV– نماي معکوس– تقسیم بندي نماها از لحاظ تعداد نفرات داخل کادر

4-حرکت دوربین

– نگاهی کوتاه بـه حرکت دوربین– حرکت دوربین د رتصویربرداري

-حرکت دوربین بر روي سه پایـه – حرکت دوربین بـه وسیله ي ابزارهاي حرکتی (ابزارهاي انتقالی) . ورکشاپ بازیگری چیست . ورکشاپ بازیگری چیست : ورکشاپ بازیگری چیست ، ورکشاپ بازیگری چیست

ورکشاپ بازیگری چیست بایگانی‌ها تصویر برداری چیست - andisheno
[بایگانی‌ها تصویر برداری چیست - andisheno ورکشاپ بازیگری چیست]

نویسنده و منبع: andisheno | تاریخ انتشار: Mon, 17 Sep 2018 16:39:00 +0000